Zakład Ubezpieczeń Społecznych może się mylić

Jeżeli otrzymaliśmy decyzję organu rentowego odmawiającą przyznania renty (na przykład z tytułu niezdolności do pracy lub rodzinnej) czy emerytury lub nie zgadzamy się z wysokością naliczonego nam świadczenia – możemy starać się o zmianę takiej decyzji.

Od wydanych przez ZUS decyzji przysługuje odwołanie do sądu powszechnego ? w zależności od rodzaju decyzji jest to sąd rejonowy lub okręgowy. Uprawnionymi do złożenia odwołania, są ubezpieczony (np. osoba starająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy,

+ Więcej