W sprawach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa:

 • sprawy pracownicze (przygotowanie regulaminów pracy, umów o pracę, wypowiedzenia, spory przed sądami pracy),
 • wzory umów w obrocie prawnym,
 • tworzenie i rejestracja spółek,
 • przekształcenia formy prawnej prowadzonej działalności,
 • sporządzanie dokumentacji cen transferowych,
 • kompleksowa obsługa prowadzonej działalności,
 • windykacja należności.

W sprawach dotyczących nieruchomości

 • analiza i regulacja stanu prawnego nieruchomości,
 • zniesienie współwłasności,
 • rozliczenie nakładów,
 • zasiedzenie,
 • sprawy o eksmisję,
 • uzgadnianie wpisów w księgach wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym,
 • ustanowienie i wygaśnięcie służebności.

W sprawach z zakresu prawa zobowiązań:

 • odszkodowawcze (komunikacyjne, wynikające z błędów lekarskich, z czynów niedozwolonych),
 • o zapłatę z niewykonanych umów.

W sprawach spadkowych:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy/testamentu,
 • dział spadku,
 • zachowek, zapis, polecenie.

W sprawach rodzinnych i opiekuńczych:

 • rozwód,
 • podział majątku wspólnego
 • rozstrzygnięcia dotyczące władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów, piecza nad dzieckiem,
 • alimenty: ustalenie, obniżenie, podwyższenie
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustanowienie opiekuna dla osoby ubezwłasnowolnionej;

prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • ustalenie istnienia stosunku pracy (przy fikcyjnej umowie zlecenia, o dzieło lub ?pracy na czarno?),
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie za bezprawne zwolnienie,
 • odszkodowanie za dyskryminację i mobbing,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • odwołania od decyzji ZUS,
 • podleganie ubezpieczeniom społecznym,
 • odmowa prawa do zasiłku, renty, emerytury.