Śmierć przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

Kilka dni temu do naszej Kancelarii w Toruniu przyszedł młody człowiek. Powiedział, że jest przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Dochód z działalności stanowi źródło utrzymania dla niego i całej czteroosobowej rodziny (w tym dwie małoletnie córki). Od dawna chciał zasięgnąć konsultacji u radcy prawnego, jednak ostatnio przebyty wypadek samochodowy przyspieszył wizytę u prawnika.  Szczęśliwie wypadek skończył się na niewielkich obrażeniach, jednak skłonił naszego klienta do refleksji na temat losów przedsiębiorstwa (a co za tym idzie źródła utrzymania całej rodziny) na wypadek jego (przedsiębiorcy) śmierci.

+ Więcej

Pozorność umowy o pracę jako przyczyna odmowy prawa do świadczeń

Częstą przyczyną odmowy przyznania prawa do zasiłku chorobowego czy też rehabilitacyjnego, jest ustalenie przez ZUS pozorności umowy o prace lub działalności gospodarczej. Do Kancelarii kierowane są pytania, czy w takiej sytuacji  warto podejmować walkę z ZUS-em? Oczywiście, że tak! Poniżej przedstawię na przykładzie sprawy prowadzonej przez naszą Kancelarię, iż wniesienie właściwie przygotowanego odwołania od decyzji ZUS i skutecznie przeprowadzone postepowanie dowodowe przynosi pozytywne skutki prawne dla Ubezpieczonego.

Na początku przedstawię stan faktyczny sprawy aby jasno zobrazować działanie organu rentownego.

+ Więcej

Poniesione przez kontrahenta koszty windykacji nie zawsze musisz płacić!

 

Nawet rzetelnemu przedsiębiorcy zdarzają się poślizgi z płatnością wymagalnych faktur. Do takich przedsiębiorców należy nasz klient Pan Paweł z Torunia działający w branży budowlanej. Z uwagi na niepłacących kontrahentów i liczne inwestycje nie był w stanie w terminie realizować swoich zobowiązań. Jeden z jego dostawców wystosował wobec niego wezwanie do zapłaty przygotowane przez firmę windykacyjną. Po otrzymaniu wezwania Pan Paweł niezwłocznie uiścił kwotę wskazaną w wezwaniu. Sprawa w mniemaniu Pana Pawła została zamknięta,

+ Więcej

Odsetki ustawowe od 1 stycznia 2016 r.

Początek 2016 roku przyniósł nam zmiany dotyczące zasad naliczania odsetek. Od 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Nowa regulacja na ma celu zmniejszenie zatorów płatniczych a także zminimalizowanie opłacalności opóźnienia płatności.

Na samym początku warto wskazać, iż odsetki od sumy pieniężnej należą się wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy,

+ Więcej

Długi sprzed lat

Odłożone na później, ?przeoczone?, zapomniane. Przypominają o sobie często po długim czasie głosem firm windykacyjnych lub komornika. Stare długi. Mądrość ludowa zapewnia, że ?co się odwlecze to nie uciecze?. A jednak?

Warto wiedzieć, że odpowiedzialność dłużnika za długi jest ograniczona w czasie. Dzięki uregulowanej w kodeksie cywilnym instytucji przedawnienia upływ czasu osłabia roszczenie wierzyciela. Wprawdzie dług wciąż istnieje i wierzyciel może nadal dochodzić swego roszczenia przed sądem, lecz dłużnik do czasu uprawomocnienia wyroku może osłonić się przed nałożeniem nań obowiązku zapłaty zarzutem przedawnienia.

+ Więcej

O wypłacalność kontrahenta zadbaj przed zawarciem umowy

Coraz głośniej w mediach o przedsiębiorcach, którzy przeżywają kłopoty finansowe z winy niewypłacalnych, a czasem nieuczciwych kontrahentów. Ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej wykluczyć się nie da, ale można je znacznie zminimalizować. O to uczestnik obrotu gospodarczego może zadbać już przed podpisaniem kontraktu.

Pierwszą czynnością powinien stać się przeprowadzony przez przedsiębiorcę na własną rękę lub zlecony zajmującym się tym instytucjom wywiad gospodarczy, polegający na sprawdzeniu płynności finansowej kontrahenta. Na rynku funkcjonują do tego odpowiednie narzędzia: biura informacji gospodarczej czy rejestr dłużników prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy.

+ Więcej

Pracować czy ryzykować

Sytuacja gospodarcza i związany z nią wysoki poziom bezrobocia sprzyja powstawaniu tak zwanej ?szarej strefy? na rynku pracy, czyli mówiąc inaczej ?pracy na czarno? albo kamuflowania pod zawartą dla pozoru umową cywilnoprawną (na przykład umową zlecenia) faktycznie funkcjonującego stosunku pracy. Wybór takiego rozwiązania pozwala pracodawcy obniżyć koszty zatrudnienia (składki na ubezpieczenia społeczne, minimalne wynagrodzenie za pracę, płatne urlopy) i zmniejszyć ryzyko związane z zawarciem umowy o pracę (ograniczona możliwość rozwiązania stosunku pracy, ograniczona odpowiedzialność pracownika za wyrządzona szkodę).Skuszony wyższym wynagrodzeniem (bez potrąceń do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego) albo równie często postawiony w sytuacji praca ?na czarno?

+ Więcej

Radca prawny, adwokat czy doradca prawny?

Osoby poszukujące pomocy prawnej często spotykają się z dylematem z usług jakiego profesjonalisty skorzystać: adwokata, radcy prawnego, doradcy prawnego czy może dorady podatkowego? Czym różnią się wymienione zawody i w jakich dziedzinach się specjalizują?

Z wymienionych powyżej zawodów w pierwszej kolejności warto wyodrębnić zawody, których wykonywanie uregulowane jest ustawą. Znaczy to, że o powstaniu danego zawodu prawniczego zdecydował sam ustawodawca. Każda osoba wykonująca dany zawód musiała spełnić szereg wymagań ustawowych, by zostać dopuszczoną do grona danego zawodu prawniczego.

+ Więcej

Nie każde uznanie długu powoduje przerwanie biegu przedawnienia

W mediach a także na forach internetowych bardzo często prezentowany jest pogląd, że uznanie długu przez dłużnika powoduje przerwanie biegu przedawnienia a także wymagalność dochodzonego roszczenia. Drogi dłużniku jednakże nie każde uznanie długu spowoduje, iż wierzyciel skutecznie będzie mógł dochodzić roszczenia wobec Ciebie.

Przedawnienie roszczeń jest instytucją prawa, którą można określić jako możliwość uchylenia się przez dłużnika od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Bardzo istotnym jest określenie po upływie jakiego czasu roszczenie się przedawni.

+ Więcej

Wzmożone kontrole dokumentacji cen transferowych

W 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę organów skarbowych, w wyniku której ukazał się na początku roku 2015 raport nr ewid. 27/2015/p/14/013/kbF zatytułowany ?Nadzór organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego?. W raporcie NIK wskazało cały szereg uwag kierowanych do organów kontroli skarbowej z zakresu kontrolowania dokumentacji cen transferowych m.in. ograniczenie się przez część inspektorów skarbowych jedynie do stwierdzenia realizacji obowiązku polegającego na sporządzeniu dokumentacji cen transferowych bez przeprowadzenia badań mających potwierdzić prawidłowość stosowanych przez kontrolowane podmioty cen transferowych.

+ Więcej