Pozorność umowy o pracę jako przyczyna odmowy prawa do świadczeń

Częstą przyczyną odmowy przyznania prawa do zasiłku chorobowego czy też rehabilitacyjnego, jest ustalenie przez ZUS pozorności umowy o prace lub działalności gospodarczej. Do Kancelarii kierowane są pytania, czy w takiej sytuacji  warto podejmować walkę z ZUS-em? Oczywiście, że tak! Poniżej przedstawię na przykładzie sprawy prowadzonej przez naszą Kancelarię, iż wniesienie właściwie przygotowanego odwołania od decyzji ZUS i skutecznie przeprowadzone postepowanie dowodowe przynosi pozytywne skutki prawne dla Ubezpieczonego.

Na początku przedstawię stan faktyczny sprawy aby jasno zobrazować działanie organu rentownego. Ubezpieczony ? pracownik zatrudniony na umowę o pracę, otrzymał decyzję ZUS-u w której Organ Rentowny stwierdził, iż ubezpieczony nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentownemu, chorobowemu i wypadkowemu. Konsekwencją takiej decyzji zawsze jest odmowa prawa do konkretnego świadczenia (czy to chorobowego czy też rehabilitacyjnego).  Grafika 1 przedstawią dokładną treść wyżej przytoczonej decyzji.

Przyczyną odmowy było uznanie, że łącząca pracownika umowy była:

  • pozorna i jako taka nieważna,
  • sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (ze względu na bliską czasową odległość od zawarcia umowy do powstania choroby)

Jak często bywa w tego typu sytuacjach ZUS nie miał konkretnych dowodów na poparcie swojego wniosku. Poniższa grafika prezentuje najważniejszą cześć uzasadnienia:

Wyżej wskazana decyzja dla pracownika który faktycznie świadczył pracę na rzecz pracodawcy była krzywdząca. Ubezpieczony korzystając z usług naszej Kancelarii wniósł odwołanie od decyzji ZUS do właściwego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Ponieważ w opisywanej sprawie Organ rentowy nie zweryfikował swojej decyzji sprawa trafiła pod ocenę Sądu.

W wyniku złożonego odwołania i przeprowadzonego postepowania  doprowadziliśmy do następującego rozstrzygnięcia Sądu :

Nie wnikając w szczegóły przedmiotowej sprawy najistotniejszym elementem w tego typu postepowaniach jest wykazanie, że wolą stron było faktyczne zawarcie umowy umowę o pracę i faktycznie ją wykonywały. Jak widać rozstrzygnięcie Sądu diametralnie różni się od decyzji wydanej przez Organ rentowy. Sąd Okręgowy w Toruniu w całości uwzględnił odwołanie złożone przez ubezpieczeniowego. Sąd po przeprowadzeniu  złożonego postepowania dowodowego (należy pamiętać, że dowody które ma Sąd przeprowadzić wskazuje Ubezpieczony, Sąd bardzo rzadko przeprowadza dowody z urzędu), mającym na celu wykazanie, że umowa była faktycznie wykonywana, nie znalazł podstaw do uznania umowy za pozorną czy też sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. ZUS.

Sąd zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że stwierdził i  Ubezpieczony podlega obowiązkowym ubezpieczeniom. Konsekwencją tej decyzji było przyznanie świadczenia (trzeba pamiętać, że od decyzji o odmowie świadczenia również należy się odwołać).

 

Wyżej wskazany przykład dobitnie ukazuje, iż ZUS często wydaje decyzje krzywdzące, działając często bez wystarczających podstaw faktycznych. Logika działania ZUS-u sprowadza się często do następującego schematu: jeśli w danym stosunku cokolwiek wydaje się podejrzanego (np. pracodawca i pracownik są spokrewnieni, lub między zawarciem umowy o pracę a złożeniem wniosku o zasiłek chorobowy istnieje krótki okres), to warto zarzucić pozorność umowy o pracę lub sprzeczność z zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji odmówić świadczenia. Dlatego, jeśli otrzymaliście Państwo odmowną decyzję z ZUS-u, a umowa o pracę była faktycznie wykonywana  to warto złożyć odwołanie . Osoby, które pozostają w przekonaniu, że z ZUS-em jeszcze nikt nie wygrał, mylą się.