Wzmożone kontrole dokumentacji cen transferowych

W 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę organów skarbowych, w wyniku której ukazał się na początku roku 2015 raport nr ewid. 27/2015/p/14/013/kbF zatytułowany ?Nadzór organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego?. W raporcie NIK wskazało cały szereg uwag kierowanych do organów kontroli skarbowej z zakresu kontrolowania dokumentacji cen transferowych m.in. ograniczenie się przez część inspektorów skarbowych jedynie do stwierdzenia realizacji obowiązku polegającego na sporządzeniu dokumentacji cen transferowych bez przeprowadzenia badań mających potwierdzić prawidłowość stosowanych przez kontrolowane podmioty cen transferowych.

W wyniku powyższego raporty Ministerstwo Finansów podjęło cały szereg działań zmierzających do intensyfikacji kontrolowania dokumentacji cen transferowych. Wynik tych działań:

? utworzono Zespół Zadaniowy do Spraw Kontroli Podmiotów Powiązanych, które zadaniem m.in. jest: określenie najistotniejszych obszarów wymagających ukierunkowania działań kontrolnych oraz wspomaganie realizacji zadań kontrolnych związanych z unikaniem podwójnego opodatkowania przez podmioty powiązane. Wypracowane przez Zespół rozwiązania są bezpośrednio wdrażane do praktyki kontroli prowadzonych wobec podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego,
? przy UKS w Warszawie utworzono Centrum Kompetencyjne w zakresie cen transferowych oraz optymalizacji podatkowej,
? utworzono Centrum Kompetencyjne ds. Cen Transferowych przy Izbie Skarbowej w Łodzi,
? przygotowano i przeprowadzano nowelizację przepisów dotyczących dokumentacji cen transferowych.

Powyższe działania spowodowały, że transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi objęte są szczególnym monitoringiem organów kontroli skarbowej. Przedsiębiorcy już teraz powinni zacząć przygotowywać się do planowanych kontroli, w szczególności poprzez bieżące przygotowywanie dokumentacji cen tran (w przygotowaniu dokumentacji pomocą służą radca prawni z Kancelarii Radców Prawnych K. Kwiatkowska P. Kwiatkowski).

autor: Piotr Kwiatkowski, Radca prawny Toruń